پردیس سینمایی باغ کتاب تهران
    پردیس سینمایی باغ کتاب تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مجتمع تجاری عرش آجودانیه شهر تهران
مجتمع تجاری عرش آجودانیه شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مجتمع تجاری قائم شهر تهران
     مجتمع تجاری قائم شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
نمایشگاه بین المللی آفتاب تهران
  نمایشگاه بین المللی آفتاب تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
هتل پارسیس شهر مشهد
       هتل پارسیس شهر مشهد

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL