سالن مرکزهمایش های کیش

 

 • سال:                                   ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار
سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
سالن آمفی تئاتر رایزن شهر تهران
     سالن آمفی تئاتر رایزن شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
سالن آمفی تئاتر معلم شهر تبریز
     سالن آمفی تئاتر معلم شهر تبریز

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
بیمارستان قلب تهران سالن شهریار
 بیمارستان قلب تهران سالن شهریار

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
بیمارستان قلب تهران سالن مرکزی
     بیمارستان قلب تهران سالن مرکزی

 

 • سال:                                     ۱۳۹۷
 • متراژ:                           ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                     HKI / HYOL