رستوران ربلان شهر تهران
       رستوران ربلان شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رستوران امیر شاهان شهر رویان
رستوران امیر شاهان رویان استان مازندران

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رستوران باب البحر تهران
        رستوران باب البحر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رستوران کانکریت شهر لواسان
     رستوران کانکریت شهر لواسان

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رستوران نانوچی تهران
          رستوران نانوچی تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رستوران و مجوعه فرهنگی بام لند شهر تهران
رستوران و مجوعه فرهنگی بام لند شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
کافه روحی تهران
             کافه روحی تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL