رواق امام خمینی حرم امام رضا عليه السلام
رواق امام خمینی حرم امام رضا عليه السلام
 
 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
رواق دارالهدايه حرم امام رضا عليه السلام
رواق دارالهدايه حرم امام رضا عليه السلام
 
 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
دسته عزاداری کاروان پیاده انصار الحسین شهر مشهد
دسته عزاداری کاروان پیاده انصار الحسین شهر مشهد

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مسجد آل محمد (ص) شهر تهران
  مسجد آل محمد (ص) شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مسجد شهدای کَن تهران
       مسجد شهدای کَن تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مصلی زنجان
                مصلی زنجان

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
حسینه علی اصغر طرقبه
        حسینه علی اصغر طرقبه

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
هیئت فاطمیون قم
         هیئت فاطمیون قم

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
هیئت محبان الزهرا شهر تهران
    هیئت محبان الزهرا شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
هیئت مکتب الزهرا شهر تهران
    هیئت مکتب الزهرا شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
هیئت مکتب مهدی تهران
       هیئت مکتب مهدی تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
ورودی صحن های حرم امام رضا عليه السلام
ورودی صحن های حرم امام رضا عليه السلام
 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL