باشگاه ورزشی انرژی پلاس مشهد
   باشگاه ورزشی انرژی پلاس مشهد

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران
   باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
باشگاه ورزشی نیلا شهر تهران
       باشگاه ورزشی نیلا شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
باشگاه پاد تهران
               باشگاه پاد تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران
        استخر جم سنتر شهر تهران

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL