فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
سال انجام پروژه :

****

متراژ پروژه :

****

 تجهیزات استفاده شده :

*******

مرکز همایشهای نجف آباد اصفهان
مرکز همایش های نجف آباد اصفهان
سال انجام پروژه :

****

متراژ پروژه :

****

 تجهیزات استفاده شده :

*******

سالن کنفرانس آموزش پرورش منطقه ۳ مشهد
آموزش پرورش منطقه ۳ مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰۰

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 دوربین کنفرانسی مارک PAUS مدل OHD10 باندهای دکراتیو مارک FB

سالن کنفرانس بانک آینده مشهد
بانک آینده شعبه مشهد
سال انجام پروژه :

۱۳۹۸

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس بیسیم مارک ROXTON 

سالن کنفرانس بانک ملی مشهد
بانک ملی شعبه مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک BKR مدل 4519 و دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91

سالن کنفرانس بهداش و درمان فردوس مشهد
شبکه بهداش و درمان فردوس مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501

سالن کنفرانس پدیده مشهد
پدیده مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰0

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 و دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9

سالن کنفرانس تالار قدیم شهردای مشهد
تالار قدیم شهردای مشهد
سال انجام پروژه :

1397

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 5516 ، دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91 ،باند های پسیو مارک ACM مدل 10H250

سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰0

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501

سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه مشهد
شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9

سالن کنفرانس شرکت توس فیوز مشهد
شرکت توس فیوز مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9

سالن کنفرانس شرکت کشاورزی استان قدس رضوی مشهد
شرکت کشاورزی استان قدس رضوی
سال انجام پروژه :

۱۴۰0

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9HD9

سالن کنفرانس شرکت نوبافت شادیلون مشهد
شرکت نوبافت شادیلون مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰0

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516

سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱ مشهد
شهردای منطقه ۱ مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800

سالن کنفرانس شهردای منطقه ۲ مشهد
شهردای منطقه ۲ مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰0

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501

سالن کنفرانس شهردای منطقه ۸ مشهد
شهردای منطقه 1 مشهد
سال انجام پروژه :

۱۴۰1

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800 دیتاپروژکتور مارک اپسون

سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱۰ مشهد
شهردای منطقه 10 مشهد
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، دوربین مارک BKR مدل HD20

سالن کنفرانس معاونت حمل و نقل شهداری مشهد
معاونت حمل و نقل شهداری مشهد
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800

سالن کنفرانس معاونت زائر آستان قدس رضوی مشهد
معاونت زائر آستان قدس رضوی مشهد
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516 ، اسپیکرهای اکتیو مارک ACM مدل 08HA150

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516

سالن کنفرانس آموزش و پرورش بشرویه
آموزش و پرورش بشرویه
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516

سالن کنفرانس شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501 ، دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91 ، باندهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800

سالن-کنفرانس-اداره-کل-راه-و-شهرسازی-خراسان-رضوی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

سیستم کنفرانس مارک BKR مدل 4501